KVALITA, VARIABILITA A FLEXIBILITA

Súčasným trendom polygrafického priemyslu je neustále znižovanie nákladov na výrobu a zvyšovanie kvality produktov. Výstavbou novej prevádzky Komárňanských tlačiarní sa splnili všetky podmienky na efektívnu produkciu v čo najvyššej kvalite, najrozmanitejšej variabilite a maximálnej flexibilite. Špeciálna inštalácia tlačových strojov umožňuje tandemovú tlač, ktorou sa dosahuje maximálna variabilita tlačených produktov. Výstupný formát s variabilitou do 32 strán je možné vytlačiť mimoriadne efektívne. Maximálna flexibilita sa dosahuje aj vďaka prepojeným systémovým riešeniam bez komunikačných strát.
Dôkazom maximálnej flexibility je schopnosť odovzdať 25 000 ks, 16 stranového produktu formátu A4 do rúk klienta, za necelú hodinu od prijatia tlačových dát.
 

ENVIRONMENT

Spoločnosť K.T. spol. s r.o. sa snaží kontinuálne zlepšovať svoje výrobné procesy so zreteľom na  zlepšovanie kvality životného prostredia a znižovanie miery znečistenia. Táto snaha je ocenená certifikátom „Systém environmentálneho manažérstva“ STN EN ISO 14001.